Hashem Shahin, Ph.D.

Associate Professor

Extention:2056
Room:S-108
Email:hshahin@bethlehem.edu