Shahinda Nassar

Development Officer

Email: SFARHA@bethlehem.edu
Room No194
Phone: +972 2 274 1241 ext:2381

X