Sima Shatarah

Accountant/ICP

Email: SSHATARAH@bethlehem.edu
Room ICP-010
Phone: +972 2 274 1241 ext:2102

X